← Вернуться к Educatum

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - slavniy1

Страницы: [1]
1
 Университет финансов и управления в Варшаве https://rekrutacja.vizja.pl/ru предлагает договор для подписания, но некоторые моменты меня настораживают. Выкладываю часть.
3. Opłaty dodatkowe
Student zobowiązuje się do wnoszenia dodatkowych opłat określonych w rozporządzeniach do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz opłat
za:
1. wydanie legitymacji studenckiej: 5 zł (słownie: pięć złotych) w dniu składania dokumentów na studia
2. każdy przedmiot określony w decyzji o wpisie warunkowym: 100 zł (słownie: sto złotych) zł za każdy punkt ECTS – płatne w terminie do 7 dni
przed rozpoczęciem zajęć (dotyczy każdego wykładu, każdych ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów, lektoratów, konwersatoriów, seminarium)
3. różnice programowe - wykład: 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każde zajęcia prowadzone w formie wykładów płatne w trybie określonym
indywidualnie dla studenta za każde podejście
4. różnice programowe - ćwiczenia: 400 zł (słownie: czterysta złotych) za każde zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów,
lektoratów, konwersatoriów, seminariów płatne w trybie określonym indywidualnie dla studenta za każde podejście
5. wydanie duplikatu legitymacji studenckiej: 7.5 zł (słownie: siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) płatne w terminie do dnia złożenia wniosku
6. wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami: 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) płatne w terminie do dnia złożenia pracy
dyplomowej
7. wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) płatne w terminie do dnia złożenia
wniosku
8. każdorazowe sprawdzenie pracy dyplomowej w systemie PLAGIAT: 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) płatne w terminie do dnia złożenia
pracy dyplomowej w dziekanacie
9. zagubienie numerka do szatni: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
10. kary biblioteczne nakładane zgodnie z zapisem regulaminu Biblioteki Uczelni: 1 zł (słownie: jeden złoty) dziennie za każdą pozycję
11. kształcenie na drugiej specjalności/specjalizacji realizowanej w ramach danego kierunku studiów: w wysokości 30% opłaty czesnego, płatne w
wysokości i terminach zgodnych z dokonanym wyborem określonym w załączniku nr 1
12. każde pisemne wezwanie Studenta do uregulowania zaległych opłat oraz każde inne pisemne zawiadomienie wysłane do studenta: 10 zł
(słownie: dziesięć złotych) płatne w terminie do końca miesiąca następującego po dacie otrzymania wezwania
4. Płatności w przypadku rozwiązania/wypowiedzenia umowy
a. W przypadku rozwiązania Umowy, wpłacone czesne oraz wpisowe nie podlegają zwrotowi.
b. W przypadku rozwiązania Umowy Student zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty jej rozwiązania do dokonania pełnego finansowego
rozliczenia się z Uczelnią, o ile suma dokonanych wpłat na rzecz Uczelni jest mniejsza niż wynikające z toku studiów opłaty.
c. Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania umowy podczas pierwszego roku nauki, Student, który skorzystał z promocji przy opłacie
administracyjnej (wpisowej), zobowiązany jest do wyrównania kwoty opłaty administracyjnej (wpisowego) na rzecz Uczelni do pełnej wysokości
tj. 500 zł
d. Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania umowy przed terminem ukończenia studiów bez względu na przyczynę i nieprzystąpienia do
egzaminu dyplomowego Student korzystający z bonifikaty określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy zobowiązany jest do wyrównania
opłat czesnego do pełnej wysokości opłaty za pierwszy rok tj. 4000 zł.
 Стоит ли такое подписывать ?

2
 Здравствуйте помогите мне выбрать вуз для поступление в магистратуру на заочную форму обучения.
 Выбираю из таких ВУЗов:
 Университет Лазарского в Варшаве специальность "Практика управления людьми в организации"  http://lazarski.ru/
 Высшая школа менеджмента в Варшаве специальность "Управление предпринимательством  в Евросоюзе" http://www.kaweczynska.pl/index.php
 Общественная академия наук в Варшаве специальность "Управление организациями" http://www.warszawa.san.edu.pl/
 Как я понял с сайтов этих вузов оплата там примерно одинаковая около 1100 евро в год.
 Хотелось бы услышать ваше мнение про эти вузы, отношение к студентам иностранцам в них, условия обучения да и вообще что то.
 В интернете не так уж много информации смог найти.
 Возможно подскажете другие достойные вузы в той же ценовой категории.   

Страницы: [1]